รูปแบบเล่มโครงงาน

เอกสารอยู่ในรูปแบบ Google Doc ให้นักเรียนทำสำเนา โดยเมื่อเปิดลิงค์ https://docs.google.com/document/d/1yDpmuxSgwTmgLFP-GsvSuhjFhiXjUdfgLht03hWIcfU/edit?usp=sharing แล้ว ให้เลือกเมนู ไฟล์ > ทำสำเนา แล้วตั้งชื่อไฟล์เป็นของตัวเอง นักเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลได้เลย หรือแชร์ให้เพื่อนร่วมแก้ไขได้

รูปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ย่อหน้า และอื่น ๆ ถูกกำหนดไว้แล้ว ให้นักเรียนแก้ไขเพียงข้อมูล ห้ามแก้ไขรูปแบบ หากรูปแบบเอกสารมีขนาดหรือรูปแบบผิดปกติ ให้ตั้งค่าภาษา โดยเลือกเมนู ไฟล์ > ภาษา > ไทย หลากยังไม่หายให้ติดตั้งฟอนต์ Th Sarabun PSK ในเครื่องคอมพิวเตอร์