เสนอหัวข้อโครงงาน

-ให้นักเรียนเสนอหัวข้อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อจัดทำโครงงาน ในรูปแบบการประยุกต์ พัฒนา หรือแก้ปัญหา แก่ชุมชน เป็นสาธารณประโยชน์

-จำนวนสมาชิกไม่เกิน 5 คน